U bevindt zich hier: Twentsche Golfclub > Privacy verklaring

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe privacy wetgeving geldt in de hele Europese Unie. Ook sportverenigingen zijn wettelijk verplicht tot het beschermen van persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy verklaring wordt beschreven hoe de Twentsche Golfclub (TGC) omgaat met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de TGC verwerkt met het oog op het goed kunnen functioneren van de organisatie en het kunnen uitoefenen van activiteiten als golfclub.
Dit belang van de TGC rechtvaardigt de verwerking voor zover hieraan geen uitdrukkelijk
gegeven toestemming van de betrokkenen ten grondslag ligt of de verwerking niet
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

In het geval van de leden gaat het hierbij vooral om de ledenadministratie, de financiële (waaronder contributie-) administratie, het kunnen communiceren met de leden, het gebruikmaken door leden van de horeca en andere faciliteiten van de TGC, de TGC app, het voorbereiden en houden van algemene vergaderingen en de organisatie van wedstrijden en andere evenementen door TGC.

In het geval van nieuwe leden gaat het om het verschaffen van benodigde informatie aan de Club en de communicatie
met nieuwe leden in het kader van de procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap.

In het geval van medewerkers van TGC gaat het om personeels- en salarisadministratie.

In het geval van gasten, leveranciers, contractanten en andere belangstellenden die onze website bezoeken gaat het
vooral om het verschaffen van informatie door – en het kunnen communiceren met – derden die de Club willen bezoeken
of anderszins contact met de TGC zoeken.

Op de website van de TGC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om de werking van de website te verbeteren.
De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt anders dan aan de desbetreffende ICT dienstverlener voor het beheer en ondersteuning van de website (onder toepassing van gebruikelijke geheimhoudingsverplichtingen).

Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die de TGC verwerkt zijn in het algemeen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres en bankrekening. In het geval van leden omvat dit ook lidcode, geboortedatum, geslacht, golfhandicapgegevens en data van
aanvang en beëindiging van het lidmaatschap. Bij gasten die gebruik maken van de baan worden ook handicapgegevens verwerkt.
In het geval van nieuwe leden omvatten de gegevens ook leeftijd, geslacht, opleiding, beroep of functie, gezinssituatie en lidmaatschap bij andere golfclubs en -banen; en in het geval van medewerkers datum en plaats van geboorte, opleiding,
eerdere functies en gezinssituatie.

Delen van persoonsgegevens

De TGC kan persoonsgegevens van leden, en waar nodig van andere betrokkenen, delen met de Nederlandse Golf Federatie.
Zeer beperkte gegevens worden gedeeld met de pachter van de horeca van de TGC (namelijk naam en lidcode), evenals andere partijen ten aanzien van wie dit voor de uitvoering van de activiteiten van de golfclub (bijvoorbeeld bij evenementen) nodig is.
Zo worden persoonsgegevens verstrekt aan derden ten behoeve van het gebruik van golfbaan-software, handicapregistratie, financiële administratie en controle en verzending van clubblad De Putter. Waar dit is vereist, geschiedt een en ander uitsluitend na uitdrukkelijke individuele toestemming van de betrokkene.

Bewaren van persoonsgegevens

De aan TGC verstrekte (en waar van toepassing, geactualiseerde) persoonsgegevens worden bewaard en opgeslagen voor
zolang de gegevens nodig of relevant zijn voor de hierboven beschreven doeleinden (in het geval van leden, in elk geval zolang
het lidmaatschap voortduurt), voor zover het bewaren niet berust op een wettelijke verplichting. Voorts kunnen gegevens worden bewaard in het kader van archivering voor historische doeleinden en de uitvoering van het leden-toelatingsbeleid.

Beveiliging van persoonsgegevens

De TGC beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen met het doel het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging
zo klein mogelijk te maken.

Rechten van betrokkenen

Met betrekking tot hun persoonsgegevens hebben betrokkenen de rechten die de wet hen toekent, waaronder het recht om inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens te vragen, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthouder.

Contact

Vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten aan het secretariaat
van de TGC:         info@twentschegolfclub.nl

 

Deze verklaring geldt voor:

– De Twentsche Golfclub
– Stichting De Twentsche Haar

©2016 Twentsche Golfclub  |  Colofon  |  Webdesign: Webton.nl